50 ایده ChatGPT برای سئو وب‌سایت و تحقیق کلمه‌کلیدی

امروز استفاده از ChatGPT برای سئو وب سایت می‌تواند یک حرکت هوشمندانه باشد، وقتی می‌توانید بخشی از تسک‌های سئو خود را به هوش مصنوعی بسپارید چرا این کار را خودتان انجام دهید؟

من اعتقاد دارم ChatGPT فاصله زیادی برای نوشت در زبان فارسی دارد به همین خاطر تمام ایده‌هارا برای شما به زبان انگلیسی قرار دادم، هرچند ایده و هدف اصلی برای سایت‌های انگلیسی زبان است اما اگر هوشمند باشید می‌توانید از آن‌ها در زبان فارسی و … هم استفاده کنید.

کلمات topic را با موضوع خودتان جایگزین کنید.

“Generate a list of related keywords for [topic]”
“Identify long-tail keywords for [topic] content optimization”
“Find top-performing keywords for [topic]”
“Create meta descriptions and title tags for [topic]”
“Find opportunities for internal linking related to [topic]”
“Generate ideas for blog posts and article topics on [topic]”
“Research industry-specific terminology for use in [topic] content”
“Find authoritative websites to acquire backlinks for [topic] content”
“Generate a list of LSI keywords for [topic]”
“Create an XML sitemap example related to [topic]”
“Research the best meta tags for [topic]”
“Find keywords with low competition for [topic]”
“Create a list of synonyms for [topic] keywords”
“Research the best internal linking structure for [topic] content”
“Generate a list of questions people ask about [topic]”
“Create a list of the best alt tags for images related to [topic]”
“Create a list of related subtopics for [topic]”
“Find the best time to publish content related to [topic]”
“Research the best external linking strategies for [topic]”
“Find the most popular tools used for [topic] SEO”
“Create a list of potential influencers for [topic]”
“Research the best schema markup for [topic]”
“Find the best header tags for [topic] content”
“Create a list of potential link-building opportunities for [topic]”
“Research the best anchor text for [topic] backlinks”
“Find the best keywords for [topic] PPC campaigns”
“Create a list of potential guest blogging opportunities for [topic]”
“Research the best local SEO strategies for [topic]”
“Find the best keywords for [topic] voice search optimization”
“Research the best analytics tools for [topic] website performance”
“List the best keywords for [topic] featured snippets”
“Create a list of potential partnerships for [topic]”
“Research the best tactics for [topic] mobile optimization”
“Find the best keywords for [topic] video optimization”
“Research the best tactics for [topic] e-commerce optimization. Provide keyword clusters.”
“Find the best keywords for [topic]”
“Create a list of potential affiliate marketing opportunities for [topic]”
“What are the best affiliate marketing websites for [topic]”
“What are the best tactics for [topic] international SEO”
“Find the best keywords for [topic] AMP optimization”
“Create a list of potential podcast or podcast guest opportunities for [topic]”
“Research the best tactics for [topic] Google My Business optimization”
“Find the best keywords for [topic] social media optimization”
“Find popular content topics related to [topic]”
“Research the best SEO tactics for [topic] and provide actionable steps”
“Create a list of potential video series or webinar ideas related to [topic]”
“Research competitor strategies related to [topic]”
“Find canonical tag examples related to [topic]”
“Create an example keyword list targeting multiple geographic locations for [topic]”
“Generate keyword ideas targeting different stages of the customer purchase funnel for [topic]”
“Identify industry hashtags related to [topic].”

دیدگاهتان را بنویسید