آموزش robots.txt | چه دستوراتی بنویسیم؟

robots.txt یکی از فایل های بسیار خطرناک است که در نوشتن دستورات درون آن باید دقت زیادی داشته باشید. پیشنهاد میدهم ویدیو پیش رو را مشاهده کنید.

نوشته‌های دیگر را در صفحه سئو دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید